OZC Orion

Onderwijs-zorgcombinatie Orion
Onderwijs-zorgcombinatie Orion (OZC Orion) is een voorziening voor kinderen uit Leiden en regio, voortkomend uit een intensieve samenwerking tussen PROOLeiden en Cardea (jeugdzorg). Deze twee organisaties bieden een combinatie van zorg en speciaal onderwijs (SO, Cluster IV) aan leerlingen van 3 t/m 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedragsproblemen dat zij binnen het reguliere of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en niet aan leren toekomen. In kleine groepen werken leerkrachten samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de kinderen.

OZC Orion bestaat uit twee afdelingen: Orion 3-6 voor kinderen van 3 t/m 6 jaar en Orion 6-12 voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Kinderen binnen 3-6 worden aangemeld vanuit een 'zorgtraject'. De hulpvraag van ouders, in overleg met het jeugd & gezinsteam, richt zich op kind- en systeemfactoren. Binnen deze afdeling is de opdracht om binnen één tot maximaal twee jaar het kind te observeren, de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen, de ontwikkeling gericht te stimuleren en te adviseren over een passende onderwijsplek.

Binnen Orion 6-12 is de opdracht, in samenwerking met Cardea, onderwijs en zorg te bieden aan leerlingen met ernstige sociaal-emotionele of gedragsproblematiek die niet in staat zijn te functioneren binnen de beschikbare zorgstructuur van het reguliere of speciaal onderwijs. Het ultieme doel is deze leerlingen weer succeservaringen op te laten doen, zodat zij aan het einde van de basisschool voldoende zijn toegerust om door te stromen naar een andere onderwijsplek. Belangrijk is het opbouwen van een identiteit. Daarom gaat, naast het stimuleren van de leerontwikkeling en werkhouding, veel aandacht uit naar het reguleren van gedrag en het aanleren van sociale vaardigheden.

Doorstroom vanuit afdeling 3-6 naar afdeling 6-12 is niet gebruikelijk en ook niet de doelstelling. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een doorgaande lijn van onder- naar midden- en bovenbouw.

OZC Orion biedt zorg aan leerling én gezin/systeem en hecht aan goede samenwerking met de ouders. Wanneer een kind geplaatst wordt op de afdeling 6-12, dan wordt een gezinsbegeleider aan het gezin gekoppeld. Bij de afdeling 3-6 zijn het de pedagogisch medewerkers die het contact met de thuissituatie onderhouden. Op deze manier is er een sluitend ondersteunend netwerk om het kind.

OZC Orion is onderdeel van PROOLeiden