De Korte Vlietschool

De Korte Vlietschool
Een school voor speciaal onderwijs, voor leerlingen met een verstandelijke beperking die daardoor zeer moeilijk lerend (ZML) zijn. Deze beperking uit zich op verschillende gebieden: cognitief, communicatief, sociaal en emotioneel. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van de leerlingen een extra ondersteuningsbehoefte.

De Korte Vlietschool biedt het onderwijs aan in zeven, voornamelijk heterogene, groepen waarbinnen leerlingen veel van en met elkaar leren. Waar mogelijk wordt in niveaugroepen gewerkt met oog voor de individuele leerling.
Er zijn drie leerroutes binnen de school. Een leerroute zegt iets over het IQ, de sociale vaardigheid en de mate van zelfredzaamheid van de leerling. Elke leerroute kent zijn eigen onderwijsaanbod met daarbij behorende kerndoelen (einddoelen). Praktische vaardigheden nemen in alle leerroutes een belangrijke plaats in.

Missie

Het ideaalbeeld van de Korte Vlietschool is een ZML-leerling die als hij/zij de school verlaat, met zelfvertrouwen in het leven staat en zich zo zelfstandig mogelijk, ook in contact met anderen, handhaaft en eigen beslissingen neemt.

Visie

Het onderwijs op de Korte Vlietschool is erop gericht leerlingen te begeleiden naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Met de leerlingen wordt gewerkt aan hun toekomst waarbij zaken op het gebied van wonen, vrije tijd, werken, actief burgerschap en sociale integratie een belangrijke rol spelen. De leerlingen leren keuzes maken, initiatief tonen en voor zichzelf opkomen. Om dit te bereiken wordt een goede balans geboden tussen veiligheid en uitdaging waarbinnen leerlingen worden geaccepteerd en gerespecteerd. Door duidelijkheid, vertrouwen en geborgenheid krijgen leerlingen de kans zich maximaal te ontplooien.

De Korte Vlietschool maakt onderdeel uit van stichting Resonans.


Website: De Korte Vlietschool