De Thermiek

De Thermiek
Een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en gespecialiseerd in passend onderwijs aan leerlingen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen en leerlingen waarbij sprake is van langdurige ziekte.

Missie:

"Op De Thermiek gaan we uit van mogelijkheden en bereiden we onze leerlingen voor op een volwaardige plek in de maatschappij".

De Thermiek biedt een gedifferentieerd onderwijsaanbod, variërend van laag ZML-niveau tot niveau van groep 8 basisonderwijs. Onderwijsaanbod en werkvormen worden afgestemd op het niveau en de belevingswereld van de leerlingen. In een sociaal veilige omgeving worden leerlingen uitgedaagd zich te ontwikkelen en hun talenten te laten zien om zo te groeien naar volwaardige participatie in de maatschappij.
De Thermiek is bedoeld voor kinderen met medische problematiek die zijn aangewezen op medische ondersteuning, zoals: verpleging, verzorging of revalidatiebehandeling. Plaatsing is alleen mogelijk met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.

Er zijn vijf niveaus waarop het onderwijs geboden wordt, in verschillende combinatiegroepen:
- leerroute 1-2 (uitstroomperspectief V(S)O Praktijkonderwijs - VMBO);
- leerroute 2-3 (uitstroomperspectief VSO Praktijkonderwijs - Beschutte arbeid);
- leerroute 3-4 (uitstroomperspectief VSO Beschutte arbeid - Dagbesteding);
- leerroute 4-5 (uitstroomperspectief VSO dagbesteding).

De Thermiek werkt met een multidisciplinair team. Vanuit de verschillende disciplines en ieders expertise werken ze nauw samen om het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie zo goed mogelijk gestalte te geven.
Met het Rijnlands Revalidatiecentrum wordt nauw samengewerkt. Therapeutische ondersteuning wordt onder schooltijd geboden, waar mogelijk geïntegreerd binnen het onderwijsprogramma.

Op school is een ZorgBSO aanwezig: de Vrije Vogel. De Vrije Vogel richt zich op kinderen met een zorgvraag. De activiteiten en zorg worden op maat aangeboden door ervaren medewerkers. Er zijn pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen.


Website: De Thermiek